سامانه مدیریت کارت اعتباری

این سامانه امکان ارائه کارت اعتباری با دریافت کد مکنا از بانک مرکزی و با عقد قرارداد را با کلیه امکانات کارت اعتباری بین المللی فراهم نموده است.