سامانه مدیریت کارت

دراین سامانه انواع خدمات مربوط به کارت مانند صدور، پذیرش، مسدود کردن، تمدید و ... طراحی و پیاده سازی شده است.

* صدور آنی انواع کارت (نقدی/ هدیه/ بن کارت و ...)

* تمدید/ صدور المثنی

* مسدود کردن کارت

* مدیریت لیست سیاه

* تغییر رمز 

را می­توان از خدمات عمده سامانه مدیریت کارت بیان کرد.