سامانه مدیریت نقدینگی

شرکت داده پردازان سیمای آفتاب سیستم مدیریت نقدینگی را به منظور کمک به مشتریان خود بابت مدیریت بهینه وجوه نقد و گردش نقدینگی خود ارائه می کند. این سیستم بیشترین کاربرد را برای شرکتهای مختلف عضو یک زنجیره تامین دارد . اساس فعالیت سیستم مدیریت نقدینگی بر ثبت و گزارش دهی عملیات بانکی در آینده است.این سیستم نیاز شرکتها به صدور چکهای مدت دار، و مراجعه به اطلاعات گذشته برای انجام پرداخت های به روز را به حداقل ممکن کاهش می دهد. به کمک این سیستم، به محض ثبت اطلاعات مربوط به فاکتورهای دریافتی، اطلاعات مربوط به پرداخت هر فاکتور شامل مبلغ و تاریخ پرداخت ، ثبت و عملیات مربوط به پرداخت نهایی در سررسید پرداخت انجام می شود.کنترل موجودی حساب نیز در آخرین مرحله کار صورت می گیرد. گزارش های سیستم نیز تاریخ و میزان کسری های احتمالی حسابهای مشتری را برای آینده نشان می دهد و شرکت ها به کمک این گزارشات فرصت مناسب را جهت برنامه ریزی برای جبران این کسری ها و انجام تعهدات خود در مقابل ذینفغان خود خواهند یافت.

* جایگزینی دستورات پرداخت الکترونیکی با چکهای کاغذی و رفع مشکل چکهای برگشتی به خاطر سهل انگاری، فراموشکاری پرسنل مالی و یا عدم برنامه ریزی و مدیریت صحیح وجوه

* جلوگیری از نیاز مشتری به استفاده از تسهیلات بانکی،  با امکان مدیریت و جابجایی تاریخ پرداختهای آتی بر اساس گزارش وجوه دریافتی احتمالی  از سایر شرکتها

* آزاد شدن جریان نقدینگی در داخل زنجیره

* دریافت اطلاعات مربوط به عملیات بانکی آتی فیمابین اعضای زنجیره به صورت لحظه ای

* برنامه ریزی برای پرداخت های آتی بر اساس پیش بینی جریانات نقدی ورودی 

* گزارش گیری از تراکنش های انجام شده از طریق سیستم مدیریت نقدینگی بر اساس وضعیت  پرداخت های ثبت شده، پرداخت های تائید شده، پرداخت های انجام شده ، پرداخت های تغییر مبلغ داده شده و پرداخت های به تعویق افتاده

* اخذ رتبه اعتباری بالاتر در صورت سهم بالای پرداختهای تائید شده در سررسیدهای تعیین شده و امکان استفاده سریعتر از تسهیلات بانکی به عنوان یکی از معیارهای ارزیابی ریسک نقدینگی شرکتها